Arven etter Nansen samler prøver i russisk sone

Akvaplan-niva-forsker Vladimir Savinov er ombord det russiske forskningsfartøyet Dalnie Zelentsy, på overvåkningstokt i det østlige Barentshavet.

Gjennom et samarbeid mellom Murmansk Marinbiologiske Stasjon (MMBI) og Akvaplan-niva skal Savinov ta prøver fra bunnsediment, dyreplankton, fisk og sjøvann. Disse prøvene kan komme til nytte for flere av forskere i Arven etter Nansen. Toktruta dekker områder som utfyller de områdene Arven etter Nansens egne tokt dekker. Prøvetakingsområdet utvides til den nordøstlige regionen av Barentshavet, som sjelden er tilgjengelig for norske forskere.

Russiske forskere har tatt prøver i det østlige Barentshavet i over hundre år, og har stor kunnskap om dette økosystemet. MMBI har også hatt en nøkkelrolle i fiskeriforskning og fiskerirelaterte overvåkingsprogrammer i Russland. Derfor er samarbeidet veldig verdifullt for å nå også norske forskningsmål.

Prøvetakingen skjer bare noen uker etter det andre sesongtoktet i regi av Arven etter Nansen, og vil dermed kunne utvide det regionale perspektivet for de vitenskapelige spørsmålene som Arven etter Nansen-forskerne jobber med. Dette vil bidra til mål i prosjektet om økt forståelse for de marine samfunns- og prosessendringene som pågår, og om en bedre forvaltning av det nordlige Barentshavet og Polhavet.

– Vårt overordnede mål er å undersøke de romlige og tidsmessige populasjonstrukturene, samt mulige lokale tilpasninger, hos tre nøkkelarter av fisk: Atlantisk torsk, lodde og polartorsk, sier Sissel Jentoft ved Universitetet i Oslo.

Hun mener dette er en gylden mulighet for hennes egen forskning.

– Å få tilgang til prøver fra den østlige delen av Barentshavet, i kombinasjon med egne prøver, gjør det mulig å studere eventuelle underpopulasjonsstrukturer for disse artene over hele deres utbredelsesområde i denne regionen. I tillegg vil disse prøvene være viktige for en mer detaljert vurdering av signaturer for retningsseleksjon, det vil si å identifisere hvordan de ulike underpopulasjonene reagerer på den klimatiske oppvarmingen av havet, for eksempel.

Map of the cruise route
Toktplan for det russiske toktet i oktober 2019 (lyserøde linjer), som har avgang fra Murmansk og avlossing i Longyearbyen, Svalbard. Den blå boksen indikerer plasseringen av Arven etter Nansen-transektene.