Team-ledere

Forskningsområde 2: Menneskelig påvirkning

Sissel Jentoft
RF2 leader
University of Oslo
sissel.jentoft@ibv.uio.no

Melissa Chierici
RF2 co-leader
Institute of Marine Research
melissa.chierici@hi.no

 

Utvalgte nyheter

De tidligere isdekte nordlige delene av Barentshavet blir stadig mer tilgjengelige for menneskelige aktiviteter som fiske, skipsfart, turisme og leting etter petroleum. Den samlede belastningen fra klimaendringer, forsuring av havet, forurensning og fiskeri vil til sammen påvirke økosystemet i det nordlige Barentshavet og langs sokkelskråningen mot Polbassenget.

Arbeidspakken “Menneskelig påvirkning” tar en tverrfaglig tilnærming for å undersøke virkningen av menneskelig aktivitet på Barentshavets økosystem i fortid, nåtid og fremtid. Tilnærmingen inkluderer feltobservasjoner, eksperimentelt arbeid inkludert kombinerte effekter, bruk av eksisterende modeller, samt ny innovativ modellutvikling. Dette gjøres både innenfor de enkelte temaene havforsuring, forurensninger og effekt av fiskerier, og på tvers av disse. Arbeidspakken vil gi kunnskap for en forebyggende forvaltning av menneskelig aktivitet i det nordlige Barentshavet og tilstøtende Polhavet.

Arbeidspakken adresserer følgende:

  1. Forsuring av havet – Identifisere nåværende og tidligere størrelsesorden, variasjon og drivere for forsuring av havet og dens effekt på biotilgjengelighet av essensielle næringsstoffer og metaller. Vurdere konsekvensene av havforsuring for viktige økosystemarter og indikatorarter for havforsuring.
  2. Forurensning – Identifisere de følsomme fysiske og biologiske drivkreftene for biomagnifisering i næringsnett, og effektene av forurensninger i nøkkelarter i det marine næringsnettet i det nordlige Barentshavet.
  3. Innhøsting – Innlemme ny kunnskap om klimadrevne økologiske og genetiske endringer i fiskesamfunn (f.eks. fra observasjoner om vinteren / våren i isdekte områder) til populasjons-, flerarts- og økosystemmodeller for å kvantifisere de kombinerte effektene av klima og høsting.