Team-ledere

Forskningsaktivitet C: Teknologi og metodeutvikling

Martin Ludvigsen
RA-C leader
Norwegian University of Science and Technology
martin.ludvigsen@ntnu.no

Frank Nilsen
RA-C co-leader
The University Centre in Svalbard
frank.nilsen@unis.no

Aktivering av teknologi for kartlegging og overvåking av ekstreme miljøer er viktig for moderne fremtidig forvaltning og bærekraftig utnyttelse av Barentshavet. Arktiske forhold krever høy grad av autonomi og integrerte observasjonssystemer for å redusere driftstid og væravhengighet, og for å muliggjøre målinger i alle årstider.

Målet med arbeidspakken ‘Teknologi og metodeutvikling’ er å studere og utvikle pålitelige autonome plattformer for marine miljøstudier i isdekte farvann.

Hovedoppgavene er å

  1. Identifisere og implementere pålitelige og robuste sensorbærende plattformer for autonom deteksjon av viktige variabler i Barentshavet, og utvikle områdespesifikke metoder for integrert miljøovervåking ved hjelp av SAR og optiske satellittsensorer.
  2. Kombinere teknologiske begreper med vitenskapelig a priori forståelse av prosessene i Barentshavet for å utvikle metoder og algoritmer for å måle og analysere biogeokjemiske fysiske prosesser. Relatere data, inkludert struktur og funksjonalitet av plankton (måling av primærproduksjon), biologisk mediert karbonopptak og sekvestrering, og bruk av akustikk og optikk for å estimere viktige økosystemparametere. Utvikle automatiserte deteksjonssystemer for biogeokjemi,  økosystemstruktur og funksjoner, for å gi bedre målinger og observasjoner i åpent vann og under is, ved hjelp av ubemannede farkoster under vann, på overflaten og i luften.
  3. Studere og utvikle systemer for autonom deteksjon av koblinger mellom pådrivere, klima og økosystemer, og gi en integrert prosess- og observasjonsstrategi for styring og reduksjon av operasjonell risiko knyttet til bruk av de autonome sensorplattformene.