Team-ledere

Forskningsområde 3: Det levende Barentshavet

Randi Ingvaldsen
RF3 leader
Institute of Marine Research
randi.ingvaldsen@hi.no

Bodil Bluhm
RF3 co-leader
UiT The Arctic University of Norway
bodil.bluhm@uit.no

Utvalgte nyheter

Kunnskapen om strukturen og funksjonen til økosystemet i det nordlige Barentshavet og sokkelskråningen mot det sentrale Polbassenget er påfallende dårlig sammenlignet med det godt kartlagte sørlige Barentshavet. Likevel observeres de mest radikale endringene i det fysiske miljøet i de nordlige delene av Barentshavet, hvor havis trekker seg tilbake og økende vanntemperaturer endrer økosystemet.

Arbeidspakken undersøker hvordan organismer i det nordlige Barentshavet og den tilstøtende sokkelskråningen responderer på gjeldende og skiftende miljøforhold både på på arts- og samfunnsnivå. Tilnærmingen til denne problemstillingen består i å identifisere karakteristiske samfunn, og ved å beskrive relevante miljøpådrivere som strukturerer disse samfunnene på tvers av årstider og leveområder. Estimering av produksjons- og ratebegrensende faktorer for disse organismene, samt å nøste opp i deres detaljerte trofiske koblinger, er også et fokus i denne arbeidspakken. Målet oppnås både ved syntese av eksisterende data og den omfattende innsamlingen av nye datasett fra felt. Arbeidspakken gir den vitenskapelige kunnskapsbasen som kreves for bærekraftig forvaltning av marine ressurser i det nordlige Barentshavet og tilstøtende Polbassenget.

Arbeidspakken sikter mot: 

  1. Karakterisering av biologiske samfunn i sjøis, vannsøyle og havbunnen i den marginale issonen i det nordlige Barentshavet og tilstøtende sokkelskråning mot Polbassenget med hensyn til biologisk mangfold, antall, biomasse og fordelingsmønstre i forhold til miljøpåvirkning, særlig fra havis
  2. Undersøkelse av tidspunkt for kritiske biologiske prosesser, inkludert primær- og sekundærproduksjon, fenologi av livssykluser og relaterte prosesser, samt teste hvordan endrede forhold kan påvirke disse sesongmessige mønstrene over ulike trofiske nivåer
  3. Karakterisering av den totale årlige produksjonen, fra mikrober til fisk, langs breddegrad og miljøgradienter, identifisere høyproduktive områder og hvordan variasjon i kondisjonsspesifikke livshistorieegenskaper påvirker disse
  4. Karakterisering av næringsnettstruktur for lavere trofiske nivå, og kobling til beitere, inkludert rovdyr, karbonkretsløp og biologiske interaksjoner, samt undersøke utvalgte reguleringsfaktorer