Den viktige polartorsken i Barentshavet

Polartorsk på Svalbard er viktig for hele næringskjeden, men den er truet av både klimaendringer og økt menneskelig aktivitet rundt øygruppen. Det er derfor ekstra viktig å forstå faktorene som påvirker bestanden, og hvor mye den egentlig tåler. Arven etter Nansens siste forskningstokt hadde fokus på dette.

Av: Maria Philippa Rossi, UNIS

Rundt stålbordet ombord FF Kronprins Haakon. Foto; Maria Philippa Rossi

Rundt stålbordet ombord FF Kronprins Haakon. Stine Karlson, Leif Christian Stige, Elena Eriksen, Jacob Christensen, Marius Maurstsen. Elena bakerst til venstre for bordet. Foto: Maria Philippa Rossi

På et stort stålbord i fiskelabben på forskningsskipet G.O. Sars ligger hundrevis av fiskeyngel. Trente hender sorterer raskt ut ifra art: polartorsk, lodde, sild. Det er dag to på Arven etter Nansens «Closing the gap-cruise» i Billefjorden og pelagisk trålen som nettopp kom opp har gitt nok av materiale å jobbe med de neste timene. 

 

Polartorsk er en veldig viktig art i den arktiske delen av Barentshavet. Nesten 70 % av polartorsken i Barentshavet stammer fra sør-østlige gytefelt/områder. Tidligere var ikke Svalbardkomponenten så betydelig, men i 2002 – 2019 så man færre og færre yngel kom fra hovedgytefeltene. Polartorskebestanden ble kraftig redusert, og komponenten som holder til på Svalbard ble dermed viktigere. 

Maria Phillipa Rossi

Sortering på  gang. Vi ser Stine Karlson, Berengere Husson, Marius Maurstad, Leif Christian Stige. Foto: Maria Philippa Rossi.

– På Svalbard er polartorsken veldig viktig! Ikke bare for fisk, men også for sel, hval og sjøfugl, sier Elena Eriksson, forsker ved Havforskningsinstituttet. 

Hun står blant forskere og studenter fra Havforskningsinstituttet, Universitetssenteret på Svalbard, UiO og University of Oxford, og den erfarne forskeren er blant dem som sorterer fisken aller raskest. 

– Fiskeyngel er også viktig, legger hun til. 

Når strømmene fra Norskehavet går langs kysten av fastlands-Norge drar de både plankton og yngel nordover. Det bidrar til viktige beiteområder i nord. Biomasse av fiskeyngel (torsk, hyse, sild, lodde, og polartorsk) kan være like stor som loddebestanden, og utgjør dermed en stor andel av næringskjeden i tillegg til at de vil bære egne bestander framover. 

 

Presset fra flere hold
På Svalbard er polartorsk under press, og bestanden påvirkes av global oppvarming. Fisken gyter i områder med is, og når isen forsvinner blir overlevelsen av eggene dårligere. Eggene er store, og flyter under sjøis som  beskytter dem mot uvær og bølger som kan ødelegge den skjøre membranen utenpå eggene. Isen beholder også en stabil temperatur.  

Økt fiske i nordlige havområder, og økt skipstrafikk bidrar til økt stress. 

– Det er viktig å forstå hvordan økosystemet rundt Svalbard fungerer, og hvor mye det egentlig tåler. Hvis vi vil øke menneskelig tilstedetilværelse, hva skjer med polartorsken i systemet? Det vet vi ikke, sier Eriksen. 

En art som har hatt fordeler med oppvarming er  Meganyctiphanes Norvegica, eller norsk storkrill. Tidligere var den observert i det vestlige Barentshavet, men finnes nå overalt. Lodde og polartorsk har vært avhengige av mindre krillarter, men forskerne ser nå at flere fiskearter har begynt å spise storkrillen. 

– Storkrillen er en boreal, varmekjær art som kommer med strømmen fra Norskehavet. Vi ser det samme effekten av oppvarmingen med brun brennmanet. Nå er den utbredt i hele Barentshavet, selv i den arktiske fjorden Isfjorden. 

Maria Philippa Rossi

Fram med oppslagsverket. Hvilken art er det? Marius Maurstad, Berengere Husson og Elena Eriksen finner ut av det ilag.  Foto: Maria Philippa Rossi. 

Nedgang i arktiske arter er en indikator på oppvarming. Calanus glacialis, også kalt hoppekrepsarten ishavsåte, er en indikator på at det er arktisk tilstand i Barentshavet. Den er det blitt mindre av. Samtidig ser forskerne at hvis en fjord oppnår arktisk tilstand et år, så kommer artene tilbake. 

Siste, viktige tokt
Siden 2018 har forskningsprosjektet Arven etter Nansen undersøkt prosesser i Barentshavet. 

– Arven etter Nansen har tettet mange kunnskapshull, sier Eriksen. 

Der Havforskningsinstituttet driver med storskala overvåkning, undersøker Arven etter Nansen på de små prosessene. Sammen gir det en god symbiose for forskningen. Mye er gjort for første gang i Arven etter Nansen-prosjektet, og Eriksen sier hun håper den gode trenden fortsetter. 

– Arven etter Nansen har bidratt til å utdanne mange gode, nye forskere. Nå blir det viktig å finne faste jobber for dem. Det er en annen kultur blant de yngre forskerne, de er flinke på modeller og statistikk, og er gode på å dele kunnskap. 

– Det blir viktig for fremtiden, avslutter Eriksen og kaster seg over en ny bunke fisk som skal sorteres.