Marine hetebølger i Barentshavet og hvordan de påvirker økosystemet

I juni og juli i år, har hetebølger slått ut land i Europa, Nord Afrika, Midtøsten og Asia, med temperatur på over 40 grader. Det er mindre kjent at hetebølger også forekommer i havet. I likhet med hetebølger på land har marine hetebølger potensiale til å endre økosystemer og forårsake store økonomiske tap innen fiskeri og akvakultur, noe som igjen krever økt fokus på og forståelse for forekomsten og virkningen av hetebølger i havet.

 

Som på land har marine hetebølger periodevise unormalt høye temperaturer i forhold til gjennomsnittlig sesongmessig vanntemperatur i en bestemt region av havet. Derfor er marine hetebølger ekstreme hendelser med varmt vann som kommer i kortere perioder på toppen av den generelle trenden med økende sjøvannstemperaturer over hele verden.

IPCC sin rapport Ocean and Cryosphere in a Changing Climate fant ut at marine hetebølger globalt har doblet seg i antall siden 1982. Mens Arktis er kjent for å varmes opp 2-3 ganger raskere enn resten av verden, er det så langt bare én studie som hadde undersøkt marine hetebølger i Arktis, men ingen hadde sett på Barentshavet – som er episenteret for arktisk oppvarming.

Økt forekomst, varighet og intensitet

Ved å bruke daglige satellittdata for havoverflatetemperatur, undersøkte Arven etter Nansen-forsker Bayoumy Mohamed (UNIS) forekomsten av marine hetebølger i Barentshavet i detalj. Til sammen identifiserte Bayoumy og medarbeidere over 72 marine hetebølger i Barentshavet mellom 1982 og 2020, hvorav hele 54 fant sted etter 2003.

Derfor har marine hetebølger ikke bare blitt betydelig hyppigere i Barentshavet i løpet av de siste to tiårene, men økningen i antall er dobbelt så høy som det man ser globalt, noe som gjør Barentshavet også i denne forbindelse til et brennpunkt for klimaendringer.

 

 

 

Bayoumy Mohamed

 Økningen i frekvensen av marine hetebølger i Barentshavet er det dobbelte av det globale gjennomsnittet, noe som gjør Barentshavet til en høyrisikoregion for den økologiske påvirkningen av marine hetebølger, Bayoumy Mohamed / UNIS

I tillegg til å skje hyppigere, har marine hetebølger i Barentshavet også blitt mer langvarige og intense med hensyn til vanntemperatur. Lokale forskjeller i hetebølgefrekvens, varighet og intensitet eksisterer, der det nordlige Barentshavet opplever relativt høye hetebølgefrekvenser, mens hetebølger i det sørlige Barentshavet har en tendens til å vare lenger og være mer intense.

2016 – to hundre dager med hetebølger

Syv marine hetebølger skjedde i løpet av 2016 i Barentshavet. Til sammen varte de i hele 200 av de 365 dagene det året. Den mest intense hetebølgen startet i det sørlige Barentshavet 28. juni og spredte seg over de følgende 63 dagene nordover inn i det nordlige Barentshavet.

På sitt maksimum lå havoverflatetemperaturene mer enn 4˚C over den sesongmessige gjennomsnittlige vanntemperaturen, og klassifiserer det året som ekstremt varmt sammenliknet med de siste 40 årene Som et resultat endret fisk sin geografiske distribusjon, som dokumentert av Arven etter Nansen-forsker Elena Eriksen (HI).

Hun og kollegene hennes dokumenterte at torske- og sildeyngel drar østover i havet, men vi ikke kan påvise at fiskeyngel hadde dårligere levevilkår. Voksen torsk og lodda, som er to viktige arter i havet, forskyves nordover, mens polartorsken nesten forsvant fra kjerneområdene sine i det sørøstlige Barentshavet under «hetebølgene»

Ulike biologiske reaksjoner

Eksemplet fra 2016 illustrerer de potensielt vidtrekkende konsekvensene som marine hetebølger har på marine dyr og økosystemet i sin helhet. Likevel viser en nylig Arven etter Nansen-publikasjon under ledelse av Bérengère Husson (HI) at responsen til enkeltarter, populasjoner og næringsnettstruktur på marine hetebølger ikke er samsvarende fra hendelse til hendelse.

Mens noen hendelser førte til geografisk omfordeling av fisk i hele Barentshavet, utløste andre hendelser bare flere lokale utvidelser av enkeltarter. Arbeidet viser at artssammensetninger og forsinket respons, i lag med mulige interaksjoner med den generelle oppvarmingstrenden i Barentshavet, gir oss nye forutsetninger som driver fram en unik økologisk respons på hver eneste marine hetebølge.

Dette hindrer oss i å forutse virkningen av marine hetebølger på Barentshavets økosystem, og introduserer en utfordring for vår fremtidig bærekraftig forvaltning av regionen.

Saken ble omtalt i Klassekampen:
https://klassekampen.no/utgave/2022-09-09/hett-hav-i-nord 

Denne saken er oversatt fra engelsk til norsk av Charlotte Stark, UiT. Original versjon finner du her: https://arvenetternansen.com/2022/09/09/marine-heatwaves-in-the-barents-sea-and-their-ecological-implications/

Referanser:

Eriksen E, Bagøien E, Strand E, Primicerio R, Prokhorova T, Trofimov A, Prokopchuk I (2020) The record-warm Barents Sea and 0-Group fish response to abnormal conditions. Frontiers in Marine
Science 7: 338. doi.org/10.3389/fmars.2020.00338

Husson B, Lind S, Fossheim M, Kato-Solvang HSkern-Mauritzen M, Pécuchet L, Ingvaldsen RB, Dolgov AV, Primicerio R (2022) Successive extreme climatic events lead to immediate, large-scale, and diverse responses from fish in the Arctic. Global Change Biology 28: 3728– 3744. doi.org/10.1111/gcb.16153 

Mohamed B, Nilsen F, Skogseth R (2022) Marine heatwaves characteristics in the Barents Sea based on high resolution satellite data (1982–2020). Frontiers in Marine Science 9. doi.org/10.3389/fmars.2022.821646