Storleiken til polartorsken har auka i Barentshavet dei siste 30 åra

Polartorsk er ein viktig fiskeart som overfører energi frå dyreplankton til større dyr. Polartorsk er avhengig av havis for gyting og dei tidlege åra av livet deira. Redusert isdekke kan derfor påverke overleving og vekst av ung polartorsk. Anten gjennom å stadar å gøyme seg for å verte eten, eller tilgangen av byttedyr.

Bilete: Peter Leopold – Picture collection Norwegian Polar Institute

I ein statistisk analyse av ein 30-årig dataserie om den gjennomsnittlege kroppslengda for polare torskegrupper, synar Nicolas Dupont med kollegaer gjennom prosjektet Arven etter Nansen, at veksten av polartorsk i Barentshavet har auka etter kvart som vinterhavets isdekke reduserast. Den auka veksten av polartorsk er vist av auka lengder i ein given alder. Årsaka er mest sannsynleg grunna at redusert vinterisdekke kan ha ført til ein tidlegare start av vårblomstring, og ein auka dyreplanktonproduksjon, noko som forlenga lengda på fôringssesongen for fisken. Sjølv om ei auke i vekst skal ha positiv effekt for polartorskebestanden, auka ikkje biomassen til polartorsk i Barentshavet med redusert isdekke. Auka generelle predasjonsrater frå auka dominans av boreale artar i Arktis kan motverke ei auke i bestanden biomasse, og det kan også vere ein reduksjon i eigna gyteområde.

Den positive, linære effekten av synkande isdekke på gjennomsnittleg kroppsstorleik av polsk torsk sett dei siste 30- åra kan vere forbigåande, då ikkje-linære effekter kan kome i retning når Arktis varmar utafor det tidlegare området. Ein ytterlegare reduksjon i konstrasjonar av havis kan til dømes føre til eit misforhold mellom primær- og sekundærproduksjon, eller ein forskyving i dyreplanktonets samansetning. Både påverkar fôringsforholda til polartorsk, og fører derfor til ein redusert vekst i framtida.

Illustrasjon: Nicolas Dupont, UiO

Etter kvart som havisen i Barentshavet har blitt mindre, har fôringssesongen for polartorsk blitt lengre dei siste 30 åra. Dette har ført til generelt betre fôringsforhold for desse arktiske fiskane, noko som har resultert i auka kroppsvekt og storleikar på polartorsk i Barentshavet.