Ekspertliste

Arven etter Nansen er et stort prosjekt med over 130 forskere fra ti forskningsinstitusjoner. Her finner du en tematisk oversikt over forskerne i prosjektet. De leder hver sin tematiske arbeidspakke, og har solid faglig oversikt over forskningen i Arven etter Nansen. De kan også videreformidle forespørsler til andre ved behov.

Prosjektledelsen

Svarer på generelle spørsmål angående Arven etter Nansen.

Navn Institusjon Telefon E-post
Prosjektleder Marit Reigstad UiT Norges arktiske universitet 77 64 45 25 / 90 11 00 92 marit.reigstad@uit.no
Nestleder Sebastian Gerland Norsk Polarinstitutt 77 75 05 00 sebastian.gerland@npolar.no
Nestleder Tor Eldevik Universitetet i Bergen 55 58 87 31 / 93 49 40 38 tor.eldevik@uib.no
Styreleder Kenneth Ruud UiT Norges arktiske universitet 77 62 31 01 / 90 09 83 53 kenneth.ruud@uit.no
Det fysiske miljøet

Barentshavet er en møteplass for varmt atlantisk vann fra sør og kaldt vann fra Polhavet i nord. Det varierer hvor og hvordan disse vannmassene møtes og påvirkes av sjøis og prosesser i atmosfæren. Forskere i denne arbeidspakken er eksperter innenfor oseanografi, isfysikk, geologi og meteorologi, og forsker på hvordan havstrømmer, atmosfæren og sjøis former det fysiske miljøet i Barentshavet både i dag og i fortiden.

Navn Institusjon Telefon E-post
Camille Li Universitetet i Bergen 55 58 37 05 camille.li@uib.no
Arild Sundfjord Norsk Polarinstitutt 77 75 05 35 / 47 30 41 97 arild.sundfjord@npolar.no
Menneskelig påvirkning

Barentshavet er utsatt for menneskelig påvirkning, for eksempel fra havforsuring, forurensning og kommersielt fiske ved siden av klimaendringer. Forskerne i denne arbeidspakken er kjemiske oseanografer, økotoksikologer, og biologer, og undersøker effekter av havforsuring, miljøgifter og fiskeri på både enkelte dyregrupper og på
økosystemet i Barentshavet.

Navn Institusjon Telefon E-post
Leif Christian Stige Universitetet i Oslo 22 85 46 08 l.c.stige@ibv.uio.no
Melissa Chierici Havforskningsinstituttet 94 97 45 51 melissa.chierici@hi.no
Det levende Barentshavet

Barentshavet huser mange forskjellige planter og dyr. Det har vært stor forskjell i artssammensetningen mellom det varmere sørlige og det islagte nordlige Barentshavet, men dette er i endring. Forskerne er i all hovedsak marinbiologer som undersøker hvordan planter og dyr – fra bakterier til hval – har tilpasset seg livet i islagte farvann, samt hva som styrer funksjonen deres i økosystemet.

Navn Institusjon Telefon E-post
Randi Ingvaldsen Havforskningsinstituttet 95 12 98 85 randi.ingvaldsen@hi.no
Bodil Bluhm UiT Norges arktiske universitet 77 64 43 82 / 94 05 41 62 bodil.bluhm@uit.no
Det framtidige Barentshavet

For å sikre en bærekraftig forvaltning av ressursene og miljøet må vi observere, forstå og finne ut på hvilke områder vi kan varsle endringer i vær, klima og det marine økosystemet. Forskerne jobber matematisk med store datasett, eller bruker numeriske modeller for å forstå sammenhengen og vekselvirkningen mellom de ulike delene av klima- og økosystemet.

Navn Institusjon Telefon E-post
Tor Eldevik Universitetet i Bergen 55 58 87 31 / 93 49 40 38 tor.eldevik@uib.no
Ulf Lindstrøm Havforskningsinstituttet 55 90 65 66 ulf.lindstroem@hi.no
Datainnsamling og infrastruktur

Arven etter Nansen gjennomfører tverrfaglig forskning ved hjelp av omfattende skipsbaserte feltekspedisjoner, fjernmålinger, fortøyde målestasjoner i havet og undervannsroboter. Disse forskerne kan kontaktes om du har spørsmål om toktaktivitet og logistikk i prosjektet.

Navn Institusjon Telefon E-post
Matthias Forwick UiT Norges arktiske universitet 77 64 44 53 / 48 23 72 68 matthias.forwick@uit.no
John E. Guldahl Norsk Polarinstitutt john.guldahl@npolar.no
Dataforvaltning

Arven etter Nansen produserer store mengder forskningsdata, disse forskerne legger til rette for at disse lagres og tilgjengeliggjøres.

Navn Institusjon Telefon E-post
Tove Gabrielsen Universitetssenteret på Svalbard 90 14 14 98 tove.gabrielsen@unis.no
Øystein Godøy Meteorologisk institutt 98 02 44 33 o.godoy@met.no
Teknologi og metodeutvikling

Utvikling av pålitelige, selvdrevne undervannsplattformer for måleinstrumenter er viktig for fremtidig utforsking, overvåking og forvaltning av Barentshavet. Disse forskerne jobber med å identifisere, teste og utvikle målesensorer og algoritmer for vitenskapelig bruk av undervannsplattformer.

Navn Institusjon Telefon E-post
Martin Ludvigsen Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 91 89 72 72 martin.ludvigsen@ntnu.no
Frank Nilsen Universitetssenteret på Svalbard 79 02 33 38 / 92 65 94 10 frank.nilsen@unis.no
Formidling og utdanning

Kunnskapen som framskaffes i Arven etter Nansen formidles til et bredt publikum, fra skolelever til politikere og næringsliv. Prosjektet utdanner også over 50 nye polarforskere gjennom et eget rekrutteringsprogram. Dette arbeidet ivaretas av en egen arbeidspakke bestående både av forskere og kommunikasjonsrådgivere.

Navn Institusjon Telefon E-post
Cecilie Mauritzen Meteorologisk institutt 90 91 21 05 ceciliem@met.no
Geir Johnsen Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 91 89 70 27 geir.johnsen@ntnu.no
Samfunnskontakt

Arven etter Nansen har dialog med organisasjoner, institusjoner og bedrifter som har interesse i Barentshavet. Til dette er det opprettet en egen dialoggruppe.

Navn Institusjon Telefon E-post
JoLynn Carroll Akvaplan-Niva 47 04 38 44 jlc@akvaplan.niva.no