Forskar i atmosfæredynamikk

Ved Geofysisk institutt er det ledig ei mellombels stilling som forskar i atmosfæredynamikk. Stillinga er for ein periode på 18 månadar og knytt til prosjektet Arven etter Nansen finansiert av Noregs forskingsråd.

Om prosjektet/arbeidsoppgåver:
Forskinga knytt til stillinga skal bidra til forståinga av korleis atmosfæresirkulasjonen påverkar klima på høge og mellomliggande breiddegrader, med spesielt fokus på arktisk-atlantisk sektor. Kva for multiskala dynamikk kontrollerer storskala sirkulasjonen, f.eks. jetstraumar, stormbanar, og vêr- regime. Kva for dynamikk kontrollerer koplingane mellom Arktis og lågare breiddegrader? Korleis påverkar sirkulasjonsmønstra klima regionalt? Dette arbeidet inkluderer diagnostiske analysar av atmosfæriske sirkulasjonen i reanalyse data, klimamodellsimuleringar og dessutan utførelsen av numeriske modellsimuleringar med WRF-modell for å utforske regionale klimakonsekvensar.

Forskingsarbeidet for denne stillinga vil bli utført i nært samarbeid med forskarar som jobbar med klimadynamikk, atmosfæredynamikk og polarklima ved Bjerknessenteret for klimaforsking.